Yrkesskade – vold mot bussjåfører – Erstatning

Vold mot bussjåfører – erstatning

Bussjåfører har forsikring tilfelle trafikkuhell. De er også forsikret for påført arbeidsskade eller yrkessykdom. Vold og trusler mot bussjåfører er dessverre ikke et ukjent fenomen.

Hvis man som bussjåfør blir utsatt for fysisk eller psykisk vold er det viktig å melde saken som yrkesskadesak til NAV. Får man vedtak på at skaden godkjennes som yrkesskade vil man kunne ha rett på ekstra trygdeytelser. For eksempel dekkes medisinske utgifter fullt ut dersom man har yrkesskade, i motsetning til annen skade og sykdom hvor man selv må betale egenandeler. Tilsvarende kan man ha rett på menerstatning (erstatning for tapt livskvalitet) fra Nav.

I saker med vold mot sjåfør må man også passe på å melde yrkesskadesaken til arbeidsgivers forsikringsselskap. Forsikringsselskapet kan bli ansvarlig for å erstatte utgifter som ikke dekkes av Nav/Helfo, inntektstap og menerstatning. Inntektstap oppstår vanligvis når man går over fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger (AAP) og ved uførepensjon. Dersom vilkårene for erstatning er oppfylte vil man normalt også få dekket utgifter til advokat i slike erstatningssaker.

I tillegg bør man søke om voldserstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Dette er spesielt aktuelt i forhold til oppreisningserstatning (erstatning for krenkelse og smerter).

Dersom man har egen forsikring bør man undersøke om denne kan komme til anvendelse. Videre bør man vurdere om saken bør politianmeldes, som for øvrig er et vilkår for å kunne kreve oppreisningserstatning.

Som alltid i skadesaker er det veldig viktig å sikre bevis, både i forhold til for hendelsen og i forhold til skadene og skadefølgene. Dette kan for eksempel være vitner som har sett hendelsen, fotografi av skader osv. Man bør oppsøke lege – eller annet helsepersonell – så raskt som mulig, slik at hendelsen og skadene kan journalføres.  

Det gjelder foreldelsesfrist og meldefrist så man bør følge opp saken så raskt som mulig.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS har en egen avdeling med spesialister som arbeider med arbeidsskader. Vi har erfaring fra arbeid i forsikringsbransjen og har jobbet med denne type saker i mange år. Ta gjerne kontakt for en gratis konsultasjon.

Tilbake til forsiden, trykk her: 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer