Vi hjelper deg med

Yrkesskade og yrkessykdom

Vi bistår klienter i hele Norge.

Vi er et team i advokatfirmaet Salomon Johansen AS som har spesialisert seg på å bistå i saker om yrkesskade og yrkessykdommer. Send inn skjema under, så undersøker vi om du kan ha krav på erstatning. 

Skjedde skaden for over 20 år siden: Skader for over 20 år siden vil som hovedregel være foreldet. For å gjennomgå og vurdere slike saker og unntak vil det måtte avtales betaling for gjennomgang og vurdering.
Det ser ut som du kan ha krav på erstatning:
Fall- og skliulykker vil normalt gi krav på yrkesskadeerstatning.
Det ser ut som du kan ha krav på erstatning:
Personer som jobber i arbeidsmiljø med særlig smitterisiko kan ha krav på erstatning, f.eks. sykepleier eller ambulansesjåfør.
Det ser ut som du kan ha krav på erstatning:
Vaksinasjon som ledd i arbeidsforhold kan godkjennes som yrkesskade, f.eks. i forbindelse med arbeidsrelaterte reiser eller opphold.
Det ser ut som du kan ha krav på erstatning:
Arbeidsulykker er kjerneområdet for yrkesskade og gir normalt krav på yrkesskadeerstatning.
Det ser ut som du kan ha krav på erstatning:
Hørselsskade og tinnitus kan være yrkesskade når det skyldes støy på arbeidsplassen, f.eks. larm fra maskiner. Det samme gjelder nedsatt hørsel som skyldes larm fra maskiner eller verktøy.
Det ser ut som du kan ha krav på erstatning:
Slitasje og belastningsskader gir som hovedregel ikke krav på yrkesskadeerstatning. Ved uførhet bør det undersøkes om det er forsikringsdekning på private forsikringer eller forsikring hos arbeidsgiver.
Det ser ut som du kan ha krav på erstatning:
Støt- og løfteskader som kommer plutselig og uventet vil normalt omfattes av yrkesskadeerstatning.
Det ser ut som du kan ha krav på erstatning:
Skader påført av kjøretøy, trucker, anleggsmaskiner ol. i jobben, omfattes av yrkesskadeerstatning. Forsikringer på kjøretøy kan også gi krav på erstatning.
Det ser ut som du kan ha krav på erstatning:
Skader forårsaket av arbeidsmaskiner vil normalt dekkes av yrkesskadeerstatning.
Det ser ut som du kan ha krav på erstatning:
Skader etter påvirkning av kjemiske stoffer vil normalt anses som en yrkesskade, for eksempel påvirkning av asbest, amalgan, røyk eller annen forurensning.
Det ser ut som du kan ha krav på erstatning:
Frostskader under verneplikt eller under andre oppdrag kan anses om yrkessakde.
Det ser ut som du kan ha krav på erstatning:
Skader som følger av dykking og flygning (kompresjonsskader) er spesielle tilfelle som kan omfattes av yrkesskade.
Det ser ut som du kan ha krav på erstatning:
Vibrasjonsskader i armer er særskilte tilfeller som er definert som yrkesskade.
Det ser ut som du kan ha krav på erstatning:
Skader under sosial aktivitet på jobben er som utgangspunkt unntatt, men dersom det er obligatorisk og med faglig innhold kan det omfattes.
Det ser ut som du ikke har krav på erstatning:
Fysiske belastningsskader over tid vil normalt ikke gi krav på yrkesskadeerstatning.
Det ser ut som du ikke har krav på erstatning:
Psykiske skader som utvikler seg over tid vil sjelden gi krav på erstatning. Traumer etter sjokk og plutselige hendelser vil etter omstendighetene kunne være yrkesskade.
Det ser ut som du ikke har krav på erstatning:
Erfaringsvis er det vanskelig å få erstatning i mobbesaker eller saker om trakkasering på arbeidsplassen.
Det ser ut som du ikke har krav på erstatning:
Muskel- eller skjelettsykdommer vil normalt ikke dekkes av yrkesskadeforsikring.
Det ser ut som du ikke har krav på erstatning:
Trusler som forårsaker fysiske eller psykiske skader kan omfattes av yrkesskade, f.eks. ved ran eller i andre situasjoner.
Det ser ut som du ikke har krav på erstatning:
Skader under sosiale aktivitet på jobben er som utgangspunkt unntatt fra yrkesskade, men dersom det er obligatorisk og med faglig innhold kan det omfattes.
Det ser ut som du ikke har krav på erstatning:
Skader under reise til/fra jobben er normalt unntatt for yrkesskadeforsikring, men i visse tilfeller er det omfattet av utvidet yrkesskadeforsikring.
Veteraner fra forsvaret har et spesielt gunstig vern vernet i forhold til yrkesskader og yrkessykdommer, og det anbefales i alle saker å undersøke dekningsmuligheter.
Innsatte i fengsel omfattes av den alminnelige ordning om yrkesskade.
Vernepliktige er dekket av yrkesskade og har en del gunstige regler i forhold til yrkesskade, bl.a. i forhold til frostskader ol.
Studenter og elever på offenlige institusjoner dekkes av yrkesskadeforsikring.
Privat ansatte har krav på yrkesskadeerstatning når skaden har skjedd under arbeid og i arbeidstiden.
Alle offenlige ansatte er omfattet av yrkesskadeordningen.
Kommunalt ansatte omfattes av yrkesskadeordningen .
Personell som avtjener siviltjeneste omfattes av yrkesskadeordningen.
Yrkesskadeforsikring for næringsdrivende er basert på frivillig forskning.
Selvstendige oppdragstakere vil normalt ikke være dekket av yrkesskadeforsikring.
Jobber du i firma som driver "svart", kan du likevel kreve erstatning under yrkesskadeforsikringen.
Profesjonelle idrettsutøvere vil kunne omfattes av yrkesskadeforsikringen.
Helsearbeidere har en særskilt yrkesskadeforsikring for smittsomme sykdommer, f.eks. covid.
I landbruket er det vanlig å ha særskilte forsikringsordninger som omfatter yrkesskadeforsikring.
Sykdommer som skyldes endringer av barometertrykket (dekompresjonssykdom) under visse arbeidsforhold som hos dykkere, flygere og andre kan omfattes av yrkesskadeordningen.

Vi undersøker uforpliktende om det er grunnlag for å fremme krav om erstatning. Forsikringsdekningen dekker normalt alt advokathonorar og det betales ingen egen betaling uten at det er avtalt skriftlig. Ved bruk av yrkesskadekalkulatoren ovenfor kan du finne ut om det kan ansees sannsynlig å kunne få erstatning for yrkesskade eller yrkessykdom.

Aktuelle artikler fra yrkesskadekalkulator.no

Yrkesskade og yrkessykdom

Hva sier loven om yrkesskade? «I arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden»For å ha krav på erstatning, så må blant annet vilkårene over være oppfylt. Disse

Les mer »

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer