Vold mot sykepleiere og hjelpepleiere

Det er dessverre ikke uvanlig at sykepleiere og hjelpepleiere innen psykiatrien og også andre deler av helsevesenet utsettes for vold fra pasienter. Innenfor den tunge psykiatrien rapporteres det om mange slike hendelser i året. På regional sikkerhetsavdeling på Dikemark var i 2021 rapporter om 89 tilfeller av vold, trusler eller utagerende atferd.

Skader som følge av vold regnes som yrkesskade. Det er viktig å melde skaden til NAV og til arbeidsgiver yrkesskadeforsikring. En godkjent yrkesskade gir deg såkalte yrkesskaderettigheter i NAV. Slike rettigheter er dekning av behandlingsutgifter, særrettigheter ved beregning av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, samt rettigheter til opptjening av alderspensjon. Hvis du påføres varige og betydelige medisinske skader, vil du kunne ha krav på menerstatning. 

Yrkesskadeforsikringen dekker inntektstap og utgifter som følge av skaden, samt menerstatning. Forsikringen dekker advokatutgifter. Det kan være lurt å bruke advokat for å sikre at du får et riktig oppgjør. I og med at forsikringen normalt dekker advokatutgifter er det liten risiko forbundet med dette. 

Ansatte i stat og kommune vil i tillegg kunne være omfattet av tariffrettslige regler om yrkesskade. Disse reglene er alternative til yrkesskadeforsikringslovens regler slik at man får erstatning etter det regelsett som gir høyest erstatning. Enkelte tariffavtaler har binding til NAVs avgjørelser slik at et vedtak fra NAV om menerstatning eller uføretrygd med yrkesskadefordeler vil binde forsikringsselskapet til å utbetale erstatning etter tariffavtalen. 

I tillegg til erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven/tariff bør du sjekke om skaden kan være omfattes av private forsikringer eller forsikring gjennom fagforening, for eksempel Norsk sykepleierforbund. Private forsikringer kan komme til utbetaling i tillegg til erstatning etter yrkesskadeforsikringen/tariffavtalen. 

Vold er straffbart. Skade som følge av vold kan også gi rett til erstatning fra gjerningspersonen og/eller voldsoffererstatning. Dersom skaden er forårsaket ved forsett og grov uaktsomhet kan man kreve det som kalles for oppreisning. Oppreisningserstatning er en erstatning for tort og svie (ikke-økonomisk tap). Dette er en type tap som ikke dekkes av yrkesskadeforsikringen. Det er derfor viktig å fremme dette tapet i forbindelse med straffesaken. Det kan også kreves erstatning for andre typer tap. 

Våre advokater har lang erfaring med å bistå fornærmede i straffesaker og med å søke voldsoffererstatning. Vi kan bistå deg med å kreve erstatning i forbindelse straffesak. Det er en rekke muligheter til å få dekket advokatutgifter ved en straffesak. Advokatene vil undersøke dette og søke om at du får advokatutgiftene dekket.

Facebook
Twitter
LinkedIn

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer