Erstatning etter hodeskade

Hvis du har fått en hodeskade etter en yrkesskade, etter en voldshendelse, eller en bilulykke så kan du ha krav på erstatning.

En hodeskade kan oppstå ved fall, slag eller andre former for støt mot hodet. Hvis du etter et traume mot hodet har pådratt deg hjernerystelse, og slitt med hodepine, synsforstyrrelser, kvalme, konsentrasjonsvansker eller svimmelhet, så bør du snarest mulig oppsøke lege for å få undersøkt om du har en hodeskade. Forskning viser at selv lettere hodeskader kan føre til varige kognitive problemer.

I tillegg bør du ta kontakt med advokat med særlig kompetanse på erstatningsoppgjør etter personskade. Dette gjelder selv om du allerede har meldt skaden til forsikringsselskapet. Ved yrkesskade og skade etter bilulykke så vil forsikringsselskapet som hovedregel dekke utgifter til advokatbistand. Dette er noe vi kan hjelpe deg med å få vurdert. Hvis du er påført skade etter en voldshendelse så bør du også kontakte advokat for å få en vurdering av saken.

Dessverre opplever mange ansatte på norske arbeidsplasser hvert år å bli utsatt for arbeidsulykke som medfører hodeskade. Hvis dette har skjedd med deg er det viktig at du er klar over at alle arbeidsgivere i Norge plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte som dekker yrkesskade- og yrkessykdom. Yrkesskadeforsikringen kan utløse krav på utbetaling av erstatning dersom en ansatt blir påført en skade i en arbeidsulykke.Det er arbeidsgivers ansvar å sende skademelding til NAV. Men i tillegg må skaden meldes til det forsikringsselskapet som arbeidsgiveren din har tegnet yrkesskadeforsikringen for sine ansatte i. Det er du som skadelidt som må melde saken til forsikringsselskapet, men dette kan du som hovedregel også få gratis hjelp med fra en advokat.

Ved yrkesskade vil du kunne ha krav på erstatning og ytelser både fra NAV og fra det forsikringsselskapet som din arbeidsgiver har tegnet yrkesskadeforsikring i.

Om du har krav på erstatning avhenger av flere forhold, og regelverket er komplisert. For å nå frem med et erstatningskrav, og å få et korrekt oppgjør, så kan det være avgjørende at du har bistand fra en advokat med spesiell kompetanse på de reglene som gjelder for personskade.

Hvilken erstatningssum du eventuelt har krav på, avhenger av hvilke konsekvenser skaden har fått for deg. Hvis du ikke lenger kan fortsette i samme jobb eller yrke, så kan du ha krav på erstatning for inntektstap ved midlertidig eller varig fremtidig arbeidsuførhet. Du kan også ha krav på erstatning for inntektstap under omskolering. Hvis en hodeskade etter en yrkesskade har påført deg en varig og betydelig medisinsk skade kan du ha krav på ménerstatning både fra NAV og forsikringsselskapet. Retten til ménerstatning vil avhenge av størrelsen på skaden, og dette blir vurdert av en lege/spesialist. Du kan også ha krav på å få dekket rimelige og nødvendige ekstra utgifter til medisiner eller behandling.

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS i Oslo og Drammen har advokater med lang erfaring og som er spesialister i personskadeerstatning. Vi tilbyr deg en gratis førstegangsvurdering av om skaden kan gi deg rett til erstatning.

Hvis du lurer på om du har en hodeskade eller andre skader som kan gi grunnlag for erstatning, så er du velkommen til å ta kontakt med Advokatfirmaet Salomon Johansen AS for en gratis førstegangsvurdering av en av våre eksperter.

Facebook
Twitter
LinkedIn

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer