Generelt om yrkesskadeerstatning

Arbeidstakere er yrkesskadedekket ved skader som følge av arbeidsulykke og yrkessykdom. Arbeidstakerbegrepet omfatter også grupper som naturlig ikke tenkes på som arbeidstakere slik som vernepliktige, innsatte i fengsler og skolelever. Slike skader/sykdommer gir rett på yrkesskadeytelser etter folketrygdloven. Yrkesskadeytelsene innebærer rett til dekning av behandlingsutgifter og menerstatning ved varig og betydelig medisinsk skade.

Reglene gir særrettigheter ved beregning av sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og alderspensjon. Arbeidsgivere ar plikt til å tegne yrkesskadeforsikring. Forsikringen dekker utgifter, inntektstap og menerstatning. Yrkesskadeforsikringen dekker som hovedregel advokatutgifter. Våre advokater er eksperter på yrkesskadesaker. V gir alltid en gratis førstegangsvurdering av saken.

Facebook
Twitter
LinkedIn

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer