Yrkesskadedekning for skoleelever og studenter

Dekningen yrkesskader som de blir påført på undervisningsstedet i undervisningstiden. Skolene har etter opplæringsloven en plikt til å tegne ulykkesforsikring som skal dekke behandlingsutgifter og menerstatning i den utstrekning disse ytelsene ikke gis etter folketrygdloven eller yrkesskadeforsikringsloven. Skoleelever eller studenter kan også omfattes av yrkesskadeforsikringsloven. Det avgjørende er om eleven gjør arbeid eller utfører verv i arbeidsgiverens tjeneste.

Det kan for eksempel være dersom eleven er utplassert i en bedrift og gjør arbeid i bedriften på lik linje med andre ansatte. Hvorvidt eleven gjør arbeid i arbeidsgivers tjeneste beror på en konkret vurdering. Om advokatutgifter dekkes beror på hvilken erstatningsordning skaden omfattes av. Advokatbistand kan omfattes av fri rettshjelpsordningen. Vi gir alltid en gratis førstegangsvurdering av saken. Vi vil da også vurdere om advokatutgifter dekkes.

Facebook
Twitter
LinkedIn

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer