Erstatning for hørselsskade

En hørselsskade kan gi grunnlag for erstatning.

Nedsatt hørsel som skyldes larm fra maskiner, verktøy, prosesser og annet på arbeidsplassen godkjennes som yrkessykdom.

Det samme gjelder hørselsskader som følge av arbeidsulykker.

Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid.

En hørselsskade som skyldes en eksplosjon, et slag mot øre vil som eksempler regnes som arbeidsulykke og godkjennes som yrkesskade. Det kan gis erstatning for hørselstapet men også tinnitus og psykiske skadevirkninger som hørselsskaden medfører.

En godkjent yrkessykdom eller yrkesskade, vil kunne gi rett til yrkesskadeytelser etter folketrygdloven. Slike rettigheter er dekning av behandlingsutgifter, særrettigheter ved beregning av sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og alderspensjon. Dersom skaden blir varig og av en viss størrelse kan skaden gi rett til menerstatning.

Yrkesskader og yrkessykdommer kan også gi rett til forsikringsytelser. Arbeidsgivere er pålagt å ha yrkesskadeforsikring. Forsikringen skal dekke utgifter (herunder advokatutgifter), inntektstap og menerstatning. I mange tilfeller foreligger det også tilleggsdekninger og tariffdekninger.

I tillegg til erstatning under yrkesskadeforsikringen, er det viktig å sjekke om hørselsskaden kan være dekket av private forsikringer, for eksempel privat ulykkesforsikring eller reiseforsikring. Det er viktig å være oppmerksom på at man kan være dekket av forsikringer gjennom medlemskap i
arbeidstakerorganisasjon. Slike private forsikringer kan komme til utbetaling i tillegg til erstatning under yrkesskadeforsikringen.

Hørselsskader kan også være dekket i andre tilfeller enn i yrkesskade- og yrkessykdomstilfellene. Skader påført som følge av trafikkulykke vil kunne være dekket av trafikkforsikring, pasientskader av pasientskadeerstatningsordningen og skader som følge av vold av voldsoffererstatningsordningen. Våre advokater er eksperter på erstatning som følge av hørselsskader. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale. Vi tilbyr en gratis førstegangssamtale.

Facebook
Twitter
LinkedIn

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer