Yrkesskade og yrkessykdom

Hva sier loven om yrkesskade?

«I arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden»
For å ha krav på erstatning, så må blant annet vilkårene over være oppfylt. Disse står i folketrygdloven § 13-3.

«i arbeid»
Dette vilkåret innebærer at du må bli skadet mens du utfører jobbrelatert arbeid.

«på arbeidsstedet»
Dette vil avhenge av hva slags type jobb du har. Jobber du vanligvis på et kontor, så må skaden typisk skje på kontoret. Jobber du derimot som taxisjåfør, så er du dekket av loven til enhver tid du utfører arbeidet ditt som sjåfør.

«i arbeidstiden»
Dette er fra da du starter på jobb til når du slutter for dagen. Dette inkluderer lunsjpausen, men reisen til og fra jobb faller som hovedregel utenfor. Noen yrkesskadeforsikringsselskap har likevel innbefattet reise til og fra arbeid i yrkesskadeforsikringsavtalen, slik at man likevel er dekket av yrkesskadeforsikringserstatningen i disse tilfellene. Private ærender og sosiale arrangementer uten faglig innhold vil som et klart utgangspunkt falle utenfor lovens virkeområde. I mange tilfeller vil det være en vanskelig grensedragning mellom hvilke situasjoner som omfattes av loven eller ikke. Dette gjør seg spesielt gjeldende ved hjemmekontor der skillet mellom arbeid og privat sfære kan by på kompliserte vurderinger, samt ulike arrangementer som arbeidsgiver har arrangert og som man kan føle seg forpliktet til å delta på i kraft av ansettelsesforholdet.

Nærmere om kravet til yrkesskade og -sykdom
Imidlertid er det ikke slik at enhver skade som oppstår i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden automatisk anses som en yrkesskade. Det stilles krav til skadens art og hvordan skaden oppsto. Skaden eller sykdommen må være forårsaket av en «arbeidsulykke» for å kunne bli betegnet som yrkesskade. En «arbeidsulykke» forstås som en plutselig eller uventet ytre hendelse. Dersom hjelpepleieren for eksempel får prolaps i ryggen etter å ha løftet en person, godkjennes ikke dette som en yrkesskade hvis ikke det oppstår noe «uventet ytre» under løftet. Det er derfor viktig at man får med alle detaljer rundt selve hendelsen, idet dette kan være avgjørende for om man får godkjent skaden som yrkesskade.

Av skader som ikke skal regnes som yrkesskade er typisk belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskler og/eller skjelettet. Dette er et bevisst valg fra lovgivers side. Likevel kan det være snakk om gråsonetilfeller som gjør vurderingen komplisert.

Når det gjelder yrkessykdommer, så er det noen av dem som likestilles med yrkesskader. Disse står i yrkessykdomsforskriften og forskrift om sykdommer og forgiftninger. Sykdommen må skyldes påvirkning i arbeidet og det må foreligge et karakteristisk sykdomsbilde som samsvarer med denne påvirkningen. Du må ha vært utsatt for denne påvirkningen i tilstrekkelig mengde og tid slik at det er en rimelig sammenheng mellom den sykdom du har og den påvirkning du har vært utsatt for. Symptomene må ha oppstått i rimelig tid etter påvirkningen og det må ikke være mer sannsynlig at en annen sykdom eller påvirkning er årsaken til symptomene.

Viktig med dokumentasjon fra lege
Om du blir utsatt for en yrkesskade/-sykdom, så er det viktig at du får dokumentasjon fra lege på all type smerte og plager. Dette er spesielt viktig om at du plages av smerter som man ikke umiddelbart forstår kommer fra ulykkeshendelsen på jobben. Jo raskere etter arbeidsulykken du skaffer dette, desto bedre. Da blir det mindre tvil om årsakssammenhengen mellom ulykken på jobben og smertene/plagene du opplever i ettertid. Først og fremst er det viktig å oppsøke lege for å bli frisk raskest mulig. Men legejournaler og helsedokumentasjon er viktige bevis i personskadesaker. Du bør påse at legen eller behandleren din fører løpende journal og at alle dine plager og symptomer kommer med i journalen.

Når forsikringssaken din nærmer seg en avslutning, og når det er avklart om du blir frisk eller om skaden er permanent, vil forsikringsselskapet normalt innhente en spesialisterklæring til belysning av personskadene, invaliditetsgraden og funksjonsvurdering. En advokat kan gi veiledning i valget av spesialist. Valget av spesialist vil kunne få stor betydning for utfallet av erstatningssaken.

Foreldelse av erstatningskravet
Det er mange viktig tidsfrister man må forholde seg til når et arbeidsuhell har skjedd. Arbeidsuhellet bør meldes til NAV og yrkesskadeforsikringsselskapet, samt alle private forsikringsdekninger, så raskt som mulig. Det bør også vurderes om Arbeidstilsynet og politiet skal få melding om skadetilfellet.

Kontakt oss
Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av saken din. Du finner kontaktinformasjon nederst på siden.

Facebook
Twitter
LinkedIn

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer